Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarmsavtal för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd.

En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand. Ansvaret för anläggningen ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar. Ansvaret innefattar såväl ansvar för anläggningens status och underhåll som för de larm som kommer från den. Med andra ord gäller ansvaret även för tillförlitligheten i de larm som går till räddningstjänsten och som leder till räddningstjänstinsats.

Tillförlitligheten i de vidarebefordrade larmen har genom åren varit låg. Detta kallas för onödiga larm och är ett problem på många sätt. Det minskar tilltron till skarpa larm, det innebär ett slöseri med räddningstjänstens resurser, det skapar en känsla av att man inte kan lita på larmet vilket leder till att utrymning försenas eller helt uteblir, det utsätter människor för fara i samband med utryckningskörning. Det kan i slutänden leda till att alla brandlarmsystem ifrågasätts.

För att hjälpa till att förebygga en situation där de onödiga larmen rycker undan mattan för de fungerande anläggningarna har Räddningstjänsten valt att skriva avtal med anläggningsägarna, syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som berörda parter har att leva upp till. Målet är att de onödiga larmen försvinner helt.

 
Klicka här för att läsa "Automatiskt brandlarmsavtal"PDF (pdf, 74.2 kB)            

 

Pris för onödiga larm/tekniska fel: 4968 kr exkl moms.  

     

Vid frågor angående automatlarmsavtal kontaktas räddningstjänsten under kontorstid på telefonnummer 0612-870 000 (vxl)