Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Kungörelse plan för räddningsinsats
I 3 kap. 6 § i förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor finns krav på kommunen att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsats avseende företag som omfattas av sevesolagens högre kravnivå.

Bifogat dokument är ett förslag till kommunens plan för räddningsinsatser på Almer Oil storage AB Härnösand. Planen har upprättats av kommunens räddningstjänst och allmänheten ges här möjligheten att lämna synpunkter på planen. Planen kommer att förnyas vart tredje år, eller tidigare om vesäntliga förändringar har görs.

Eventuella synpunkter på planen skall skickas till Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen, Järnvägsgatan 80, 872 34 Kramfors alternativt till raddningstjansten@hka.se "

Läs dokumentet härPDF (pdf, 167 kB)