Ny föreskrift för hantering av brandfarliga varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har flera föreskrifter om
brandfarliga vätskor. Föreskrifterna ställer bland annat krav på hur anläggningar
med brandfarliga vätskor ska utformas samt på hantering, förvaring och placering
av både vätskorna som sådana och av anordningar för hantering av brandfarliga
vätskor.

Syftet med samtliga föreskrifter är att förhindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga vätskor.

Målet med den nya hanteringsföreskriften (MSBFS 2023:2 hantering av brandfarliga varor) är att ersätta flera otidsenliga föreskrifter med en ny föreskrift som är anpassad efter de förhållanden som råder idag. Målet är också att, när det behövs och är möjligt, foga allmänna råd till föreskrifterna för att visa på generella rekommendationer om hur kraven i föreskrifterna kan uppfyllas.

I samband med utredningen av vilka föreskrifter och allmänna råd som behövs, har det även framkommit behov av allmänna råd som baserar sig direkt på paragrafer i
LBE.

De nuvarande föreskrifterna som påverkas av förslaget till nya
hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor är:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av
    brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5,
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4,
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen, samt
  • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor.

Samtliga dessa föreskrifter med allmänna råd upphävs i sin helhet.

Publicerad: