Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ändrades den 1 augusti 2021. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna. På den här sidan finns relevant information till både verksamhetsutövare och tillståndsmyndigheter.


Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i kraft. Syftet med lagändringen var att försvåra illegal hantering av explosiva varor, men några av ändringarna berör även brandfarlig vara.

Denna sida handlar endast skärpta kontroller om brandfarlig vara. Information om explosiv vara finns under Explosiv vara.

De nya reglerna för brandfarlig vara i LBE har tyngdpunkt i ökade krav på tillgreppsskydd och att lämplighetspröva personer som har inflytande över hanteringen av brandfarlig vara i tillståndspliktiga verksamheter.

Som en följd av detta införs samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Ändringarna innebär förändringar av rutinerna vid tillståndsprövningar, både för verksamhetsutövare och för myndigheter.

Beskriv vilka personer som har inflytande

Varje ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor efter den 1 augusti 2021 ska, förutom sedvanliga ansökningshandlingar, innehålla uppgifter om följande personer:

  • Föreståndare
  • Om den sökande är en juridisk person, även namn och personnummer för de personer som har ett betydande inflytande över verksamheten, eftersom de ska lämplighetsprövas. I nästa avsnitt beskrivs vilka de är.

Ny anmälan av dessa personer ska göras varje gång nytt tillstånd söks. Vid ansökan om mindre ändringar av tillståndet som inte innebär några förändringar av de anmälda personerna behöver inte någon ny anmälan göras.

Prövning av personer med betydande inflytande

Genom ändringarna i LBE finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten. Om den sökande är:

  • aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
  • statlig myndighet: Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande. GD kan alltid anses vara en person med betydande inflytande.
  • kommunal myndighet/nämnd: Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

Det ska i detta sammanhang poängteras att det är upp till varje sökande att göra sin egen bedömning av personkretsen och redovisa den för tillståndsmyndigheten (i samband med tillståndsansökan).

Tillståndsmyndigheten får sedan bedöma om sökanden behöver komplettera ansökan med någon eller några uppgifter eller om lämplighetsprövningen kan göras på befintligt underlag. Det är inget krav att inhämta ett särskilt yttrande om lämplighet från Polismyndigheten vid prövning av tillståndssökande för brandfarlig vara. Det är tillräckligt att begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen för hantering av brandfarlig vara. Det ska inte utfärdas något formellt godkännande av någon av dem, men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för hanteringstillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny anmälan när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare för brandfarlig vara gäller att om någon av de anmälda personerna inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten.

Senast uppdaterad: