Vår organisation

Förbundsdirektion

Förbundet leds av en politiskt sammansatt förbundsdirektion. Varje kommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Räddningschef

Det övergripande ansvaret för verksamheten ligger hos förbundets räddningschef.

Produktion

Produktionsavdelningen består av fyra enheter – Härnösand, Kramfors, Sollefteå samt RIB (beredskapsorganisationen). De huvudsakliga uppgifterna inom produktionsavdelningen består av att bedriva förebyggande arbete genom utbildning och information, öva inför samt upprätthålla beredskap för larm, serva och underhålla utrustning samt tillhandahålla service av handbrandsläckare till våra tre medlemskommuner.

Process

Processavdelningens medarbetare tjänstgör i huvudsak dagtid med en operativ roll i jour. Avdelningens huvuduppgift är att ansvara för det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor. I det arbetet ingår myndighetsutövning, tillståndsansökningar, remisser, informationsinsatser och samarbeten i samband med större evenemang.

Internt stöd

Internt stöd ansvarar bl.a. för fakturahantering, budget och ekonomiuppföljning. Även löneutbetalningar, schemaläggning och annan personaladministration sköts till stor del av Internt stöd. Stf räddningschef tillhör avdelningen för internt stöd.

Senast uppdaterad: