Billd hämtad från Unsplash.com

Suicidprevention

Ibland kan livet upplevas som ett mörker utan någon som helt ljusning. Självmord känns som den enda utvägen. Men det finns alltid utvägar, det finns alltid hjälp att få.


Varje år omkommer ca 1500 personer i Sverige till följd av självmord, vilket är ett självmord vart 6:e timme. Enligt statistik från Karolinska Institutet är självmordsförsöken troligtvis 10 gånger fler, men mörketantalet är stort för både självmord och självmordsförsök.

1997 infördes nollvisionen för trafikolyckor och sedan dess har antalet döda i trafiken minskat till ca hälften. Självmord, så kallat suicid, ligger under samma tidsperiod kvar på ungefär samma nivå. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. 2008 antog riksdagen nollvision (2007/08:110) för självmord i likhet med den nollvision som finns för trafiken.

Räddningstjänstenspersonal är utbildad

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har som del i sin yrkesroll att utbilda i akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP). All vår operativ personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagande när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Förbundet utbildar även i "Youth aware of Mental Health" (YAM) samt "Mental health First Aid" (MHFA) som är första hjälpen till psykisk hälsa, precis som vi lär oss L-ABC. Denna kunskap kan rädda liv. Det är lika viktigt som att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd. Ett av kristillstånden som berörs i kursen är självmord.

Vad kan man göra för att hjälpa?

De flesta som överväger att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är en viktig del i det.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa:

  1. Bedöm situationen
  2. Lyssna öppet och fördomsfritt
  3. Erbjud stöd och information
  4. Uppmuntra att söka professionell hjälp
  5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Våga fråga om personen tänker på självmord. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Det är viktigt att komma ihåg att tala om självmord kommer INTE ”väcka den björn som sover”.

Se filmen "Steg för livet" och lär dig fyra steg som kan göra skillnad på Steg För Livets hemsida. Steg för Livet är en informationskampanj från Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst.

Senast uppdaterad: