Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en allmän handling.

 

Observera att du som lämnar denna anmälan är skyldig att vidareförmedla denna information till personerna som listats på blanketten.

De personuppgifter som du lämnar ifrån dig här kommer behandlas av räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Dina uppgifter behandlas i syfte att handlägga ärendet med prövning och godkännande av föreståndare och deltagare enligt krav i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten kommer att behandla dina personuppgifter tills beslut om godkännande eller avslag meddelats, ärendet har avslutats eller när uppgifterna inte anses vara nödvändiga för att kunna utföra myndighetsutövning. Det är förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet som är personuppgiftsansvarig och den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra myndighetsutövning.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden och uppgifter som skickas till oss blir i huvudregel allmänna handlingar. Allmänna handlingar diarieförs, registreras och kan komma att vid begäran lämnas ut. Sekretessprövning görs innan utlämnande av allmänna handlingar. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

De medarbetare på räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra myndighetsutövning. Informationen kommer att delas med Polismyndigheten.

Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som räddningstjänsten behandlar om dig. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När räddningstjänsten behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan via vårt växeltelefonnummer eller via e-postadressen raddningstjansten@hka.se nå vårt dataskyddsombud.

Senast uppdaterad: