Tillsyn av farlig verksamhet

Enligt lag om skydd mot olyckor ska en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljön klassas som en farlig verksamhet.


En farlig verksamhet har skyldigheter att analysera riskerna för sådana olyckor, hålla och bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador på människor och miljön. Andra skyldigheter är rapportering vid olycka eller överhängande fara för olycka till myndigheter och möjlighet till varning till allmänheten. Ansvaret för att uppfylla dessa skyldigheter ligger på anläggningsägaren eller verksamhetsutövaren.

Länsstyrelsen beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet och räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för att kontrollera att dessa skyldigheter efterlevs. Inom Räddningstjänsten Höga Kusten–Ådalens geografiska områdesansvar finns i dagsläget 24 farliga verksamheter. Tillsyner på farliga verksamheter utförs enligt fastställda tillsynsfrister.

Senast uppdaterad: