Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.


I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. För att brandskyddet ska hålla en skälig nivå över tid krävs ett systematiskt brandskyddsarbete. Hur avancerat det systematiska brandskyddsarbetet ska vara beror på de risker som finns i verksamheten och på hur komplex verksamheten är.

Ansvar

I lagen regleras inte vem av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för vilka delar av brandskyddet. Fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren måste själva reglera detta genom avtal. Den som har rådigheten att upptäcka och åtgärda brister bör vara ansvarig för just den delen av brandskyddet.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder. För att uppfylla kraven ska du bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används. Du kan själv välja tillvägagångssätt. Antingen gör du det själv eller tar hjälp av konsulter eller andra experter. Vinsten med att sköta det själv är att du får större kunskaper om ditt brandskydd och hur det påverkar verksamheten.

Ett systematiskt brandskyddsarbete bör innehålla och beskriva följande aspekter av en byggnads eller verksamhets brandskydd:

  1. Brandskyddspolicy
  2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  3. Brandskyddsbeskrivning
  4. Riskinventering
  5. Brandskyddsorganisation
  6. Utbildning och övning
  7. Brandskyddsregler
  8. Kontroll och underhåll
  9. Uppföljning

En vägledning när ni upprättar ett SBA

Västernorrlands och Jämtlands läns räddningstjänster har tillsammans upprättat en vägledning i hur vi ser på systematiskt brandskyddsarbete, se mer under relaterad information. Vägledningen kan fungera som ett hjälpmedel när ni upprättar ett SBA-arbete eller när ni ska revidera befintligt arbete.

Senast uppdaterad: