Tillstånd brandfarlig vara

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras. Fullständig information finns i Myndigheten för samhällskydd och berdskaps (MSB) tillståndshandbok.


Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska MSB:s föreskrifter för respektive hantering följas.

Sök nytt tillstånd i god tid

Många verksamheter som ska söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara har funnits länge. En ny regel har införts med ändrade krav för att få fortsätta driva en verksamhet under handläggningstiden av ett nytt tillstånd.

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får endast fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om den nya tillståndsansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut.

Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid, men senast 4 veckor innan det gamla tillståndet upphör att gälla, för att undvika risken att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd.

Tillståndsmyndigheten har inte längre möjlighet att lämna medgivande om fortsatt drift under handläggningstiden när ansökan om nytt tillstånd lämnats in då mindre än fyra veckor återstår av giltighetstiden för det gamla.

Detta innebär i praktiken två möjligheter. Verksamheten kan avslutas när det gamla tillståndet går ut och inte hantera någon brandfarlig vara förrän ett nytt tillstånd beviljats. Eller så kan tillståndsmyndigheten besluta om en tillfällig och tidsbegränsad förlängning av det gamla tillståndet under handläggningstiden av det nya. Då krävs ett skriftligt tillståndsbeslut, vilket myndigheten kan ta ut avgift för. Detta är dock inget verksamheten har rätt att kräva.

Att ansöka om tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna som är angivna i blanketten . Blanketten finner du under relaterad information. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, klassningsplaner, situationsplaner och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Den kompletta ansökan skickas till:

Vår e-postadress lbe@hka.se alternativt

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors


Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst en timme.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett och ditt ärende tilldelas en handläggare. Om ansökan är komplett så skickar vi ett mottagningsbevis till dig.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

När ansökan är komplett så meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader. Beslutet skickar vi till dig skriftligt, via e-post och/eller post beroende på vad du och din handläggare kommit överens om. 
Som en del av tillståndsprövningen kommer vi i de flesta fall vilja göra ett besök ute på plats med den tilltänkta föreståndaren. Detta bokas vid behov av handläggaren i ärendet.

I tillståndsbeviset framgår även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan hanteringen av explosiv vara får påbörjas. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka en tid för avsyning.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår de villkor som finns i tillståndet. Bryter du mot dessa kan det utgöra skäl för att återkalla tillståndet. Detsamma gäller om du bryter mot någon av de bestämmelser som finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor eller aktuella föreskrifter.

Utökade möjligheter att återkalla tillstånd

Två nya skäl för återkallelse av tillstånd tillkommer i LBE.

  • Förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.
  • Det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Exempel på när förutsättningarna för tillståndet inte längre ska anses uppfyllda är om föreståndare saknas, tillståndshavaren begått ett allvarligt brott, försatts i konkurs eller ställts under förvaltare.

En annan skälig anledning att återkalla tillståndet kan vara om en verksamhet inte längre hanterar tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara. Den möjligheten fanns inte tidigare.

Överklagan

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att beslutet mottagits.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Senast uppdaterad: