Sotning och brandskyddskontroll

Frågor om sotning och brandskyddskontroll inom Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner är i enlighet med aktuell förbundsordning en angelägenhet för Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen.


Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för sotningsverksamheten och faställer sotningstaxor, beslutar om frister/rutiner, delegerar befogenheter m.m. Nedan ses dokument gällande sotningstaxor och sotningsfrister:

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Sotning

Rengöring (sotning) utförs normalt av den av förbundsdirektionen upphandlade sotare. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotningen antingen genom att själv utföra sotning eller att anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser sotarna till att sotningarna utförs med rätt intervall och till ett pris som direktionen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått räddningschefens medgivande att själv ansvara för sotningen måste han/hon själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om han/hon sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

För att få sota själv behövs att man kan bevisa att man har de kunskaper och förståelse av sotning som behövs för att kunna rengöra effektivt. Via räddningstjänsten kan man ansöka om att delta i en egensotningskurs. I relaterad information finns mer att läsa om riklinjer för egensotning, kursanmälan för egensotningskurs, ansökningsblankett för egensotning som ska skickas in till räddningstjänsten vid ansökan samt kontrolljournal för egensotning.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat intervall. För närvarande varje tredje eller sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Sotare

I varje kommun finns entreprenör som via avtal med räddningstjänsten sköter sotning och brandskyddskontroll.

Nedan ses kontaktuppgifter till sotningsdistrikten:

Sollefteå kommun

Sollefteå sotningsdistrikt, Björn Nääs, tel. 0620-13010

Kramfors kommun

Ådalens Brandskydd och Sotning AB, Fredrik Sjödin, tel. 0612-32300

Kramfors sotning och ventilationssanering AB, Anders Åström, tel. 0612-32155

Härnösands kommun

Härnösands sotningsdistrikt AB, Peter Häggström, tel. 0611-12971

Installation eller ändring av eldstäder

Om du ska installera en ny eller ändra en befintlig eldstad krävs det att man anmäler åtgärden till kommunen. I relaterad information finns länkar med information från respektive kommun om när anmälan ska skickas och vad den ska innehålla.

Senast uppdaterad: