Behandling av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018. Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter.


Personuppgiftbehandlingen regleras dessutom av andra kompletterande lagar såsom tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, bokföringslagen, arkivförordningen med flera. Därför kan dina rättigheter vara omgärdade även av andra regler än de som beskrivs för GDPR.

Personuppgiftsansvar

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom förbundet.

Offentlighetsprincipen

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Exempel på personuppgifter är ditt namn, personnummer, e-post eller något annat som kan sammankopplas med dig. Förbundet har enbart tillgång till sådana uppgifter som behövs för vår verksamhet, exempelvis kundregister, avtal och tillstånd.

Så hanteras dina personuppgifter

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot dig eller så länge lagstiftningen kräver det.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att förbundet får ta del av dem. Informationsskyldigheten innebär att information ska lämnas till den registrerade vid tre tillfällen:

  • när informationen samlas in
  • när den registrerade begär det
  • vid vissa speciella tillfällen, exempelvis om ett dataintrång sker

Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Du har även i vissa fall bland annat rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, rätt till begränsad behandling och rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Utifrån särskilda förutsättningar kan du också ha rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har en rådgivande och övervakande roll för att se till att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Alla är välkomna att vända sig till dataskyddsombudet i frågor som rör dataskyddsförordningen och tillämpningen av förordningen.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Där hittar du också fördjupad information kring regler och tillämpningar såsom förbundets informationsskyldighet och dina rättigheter. En länk till Datainspektionens webbplats finns under relaterad information.

Senast uppdaterad: